Regulamin serwisu hurtowni internetowej

Określający m.in. zasady zawierania umów sprzedaży poprzez serwis, zawierający najważniejsze informacje o Sprzedawcy, serwisie oraz o prawach Klienta.

SPIS TREŚCI
§ 1 Definicje
§ 2 Kontakt ze Sprzedawcą
§ 3 Wymogi techniczne
§ 4 Zamówienia
§ 5 Płatności
§ 6 Realizacja zamówienia

§ 7 Newsletter
§ 8 Odstąpienie od umowy
§ 9 Reklamacje

§ 10 Dane osobowe
§ 11 Postanowienia końcowe

§ 1 DEFINICJE

Dni robocze – dni od poniedziałku do piątku za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.
Konto – nieodpłatna usługa oferowana przez serwis. Niezbędna w celu zawierania umów ze Sprzedawcą. Ze względu na profil prowadzonej działalności konto po rejestracji musi zostać zweryfikowane i aktywowane przez Sprzedawcę
Klient – osoba fizyczna, a także osoba prawna oraz jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną.
Regulamin – niniejszy regulamin.
Serwis - serwis internetowy Bafpol prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem www.bafpol.pl
Sprzedawca – Karolina Barczyk, przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Bafpol Firma Handlowa Karolina Barczyk, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki i prowadzenia Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP 8943209551, nr REGON 525085760, Kwiatowa 35, 55-330 Źródła.

Newsletter – bezpłatna usługa świadczona drogą elektroniczną, polegająca na rozsyłaniu przez Sprzedawcę, Klientom którzy wyrazili na to zgodę, treści reklamowych i handlowych

§ 2 KONTAKT ZE SPRZEDAWCĄ

 1. Adres pocztowy: ul. Kwiatowa 35, 55-330 Źródła

 2. Adres e-mail: zamowienia@bafpol.pl

 3. Telefon: 71 355 70 36

§ 3 WYMOGI TECHNICZNE

 1. Dla prawidłowego funkcjonowania serwisu potrzebne jest:

 • Urządzenie z dostępem do Internetu

 • Przeglądarka internetowa obsługująca JavaScript oraz pliki cookies.

Dla złożenia zamówienia w serwisie, poza wymogami określonymi w ust. 1, niezbędne jest aktywny adres e-mail a także rejestracja i aktywacja przez Sprzedającego Konta Klienta.

§ 4 ZAMÓWIENIA

 1. Przed złożeniem pierwszego zamówienia Klient musi dokonać rejestracji w serwisie. Ze względu na profil prowadzonej działalności konto musi zostać zweryfikowane i aktywowane przez Sprzedawcę. Aktywacja konta nastąpi najpóźniej następnego dnia roboczego po dokonaniu rejestracji. Podczas rejestracji Klient musi zapoznać się i zaakceptować postanowienia niniejszego Regulaminu.

 2. Serwis realizuje zamówienia z wysyłką na terenie Polski i innych krajów Unii Europejskiej. Jednak przy zamówieniach z zagranicy koszty wysyłki są uzgadniane indywidualnie.

 3. Ceny towarów będą widoczne w serwisie po aktywowaniu i zalogowaniu się do Konta Klienta.  Podane ceny są cenami w polskiej walucie netto i należy doliczyć do nich podatek od towarów i usług VAT.

 4. Sprzedawca zwraca uwagę, że na całkowitą cenę zamówienia składają się wskazane w serwisie: cena towaru, podatek VAT oraz, jeśli w danym przypadku ma to zastosowanie, koszty dostawy towaru.

 5. Wybrany towar należy dodać do koszyka.

 6. Zamówienie zostaje złożone w momencie potwierdzenia jego treści przez Kupującego

 7. Złożenie zamówienia jest tożsame z zawarciem umowy sprzedaży pomiędzy Kupującym a Sprzedawcą.

 8. Sprzedawca przekaże Kupującemu potwierdzenie zawarcia umowy w postaci faktury VAT w formie papierowej lub na innym trwałym nośniku najpóźniej w momencie dostarczenia towaru.

§ 5 PŁATNOŚCI

 1. Odroczony termin płatności który jest przyznawany indywidualnie na podstawie historii zakupowej.

 2. Przedpłata zwykłym przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy. W przypadku wyboru tej metody Klient jest zobowiązany dokonać wpłaty z tytułu zawarcia umowy ze Sprzedającym w terminie 7 dni od jej zawarcia.

 3. Za pobraniem, tj. gotówką w momencie dostarczenia towaru do Kupującego

§ 6 REALIZACJA ZAMÓWIENIA

 1. Sprzedawca jest zobowiązany do dostarczenia towaru bez wad.

 2. Termin realizacji zamówienia wynosi maksymalnie 3 dni robocze od momentu złożenia zamówienia.

 3. W przypadku, gdy Kupujący wybrał płatność z góry za zamówienie zwykłym przelewem bankowym, Sprzedawca przystąpi do realizacji zamówienia po jego opłaceniu i wyżej wskazany termin realizacji liczyć się będzie od momentu zaksięgowania wpłaty bądź przesłania na adres mailowy zamowienia@bafpol.pl potwierdzenia zapłaty

 4. Towary zakupione w Sklepie dostarczane są za pośrednictwem firmy kurierskiej na terenie Polski

 5. W przypadku wysyłki za granicę koszty wysyłki oraz terminy realizacji są ustalane indywidualnie

 

§ 7 NEWSLETTER

 1. Klient  może dobrowolnie skorzystać z usługi Newsletter.

 2. Wiadomości e-mail wysyłane w ramach tej usługi wysyłane będą na adres e-mail podany przez Klienta w momencie zapisywania się do Newslettera.

 3. W wiadomościach wysyłanych w ramach Newslettera będzie znajdować się informacja o możliwości wypisania się z niego.

 4. Klient  może wypisać się z Newslettera, bez podawania przyczyny i ponoszenia jakichkolwiek kosztów, w każdym momencie wysyłając wiadomość na adres e-mail Sprzedawcy: zamowienia@bafpol.pl

 

§ 8 ODSTĄPIENIE OD UMOWY

 1. Klienta ma prawo odstąpić od umowy zawartej ze Sprzedającym za pośrednictwem serwisu w terminie 14 dni kalendarzowych bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin odstąpienia od umowy liczy się od momentu w którym Klient wszedł w posiadanie towaru lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Klienta weszła w posiadanie tego towaru.

 2. Aby Klient mógł skorzystać z prawa odstąpienia od umowy musi poinformować Sprzedawcę, korzystając z danych podanych w § 2 Regulaminu, o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą lub informacja przekazana pocztą elektroniczną).

 3. Wszystkie koszty związane z odstąpieniem od umowy w wyżej wymienionym trybie (koszty odesłania towaru) leżom po stronie Klienta

 4. W przypadku odstąpienia od zawartej umowy Sprzedawca zwraca Klientowi wszystkie otrzymane od niego płatności dotyczące zwracanego towaru i wystawia fakturę korygująca na zwrócone towary.

 5. Zwrot płatności (w przypadku metod płatności gotówkowych) dokonywany jest przelewem na konto bankowe wskazane przez Klienta.

 6. Zwracany towar musi być zapakowany w oryginalne opakowania w jakich Klient otrzymał go. W innym razie zwrot nie zostanie uznany a towar zostanie odesłany do Klienta na jego koszt.

 7. Wystawienie faktury korygującej oraz zwrot płatności (w przypadku płatności gotówkowych) będzie realizowane w przeciągu 7 dni od otrzymania przez Sprzedającego zwracanego towaru

 

 

§ 9 REKLAMACJE

 1. W przypadku wystąpienia wady towaru Klient ma możliwość reklamowania wadliwego towaru na podstawie rękojmi lub gwarancji, o ile gwarancja została udzielona.

 2. Towar wysyłany jest przez Sprzedającego firmami kurierskimi i wydaniem towaru jest moment przekazania go firmie kurierskiej. Jeżeli uszkodzenie towaru nastąpi na etapie transportu Klient zobowiązany jest do wypełnienia druku uszkodzenia przesyłki przez firmę kurierską przy odbiorze paczki. Odpowiednie druki dostępne są u osoby dostarczającej przesyłkę. Klient też jest zobowiązany do natychmiastowego powiadomienia Sprzedającego o takiej sytuacji.

 3. Korzystając z rękojmi Klient może:

  1. Złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny

  2. Przy wadzie istotnej - złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy

  3. Żądać wymiany rzeczy na wolną od wad

  4. Żądać usunięcia wady

 4. Sprzedający prosi o składanie reklamacji na podstawie rękojmi na adres pocztowy lub elektroniczny wskazany w § 2 Regulaminu.

 5. Jeśli okaże się, że dla rozpatrzenia reklamacji konieczne jest dostarczenie reklamowanego towaru do Sprzedawcy, Kupujący jest zobowiązany do dostarczenia tego towaru na koszt Sprzedawcy, na adres wskazany w § 2 Regulaminu..

6.   Rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę nastąpi w terminie do 14 dni.

§ 10 DANE OSOBOWE

1.     Administratorem danych osobowych przekazanych przez Kupującego podczas korzystania z Serwisu jest Sprzedawca.

2.     Dane osobowe Kupującego przetwarzane są na podstawie umowy i w celu jej realizacji, zgodnie z zasadami określonymi w ogólnym rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) o ochronie danych (RODO). Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych przez Sprzedawcę zawiera polityka prywatności zamieszczona w Serwisie

§ 11 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. W przypadku zaistnienia zdarzeń nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają właściwe powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.

 2. Wszystkie treści w tym elementy graficzne oraz oprogramowania stanowiące zawartość Serwisu mogą być wykorzystywane przez Użytkowników jedynie w celach niekomercyjnych, związanych z normalnym użytkowaniem Serwisu. Jakiekolwiek komercyjne wykorzystanie treści udostępnianych za pośrednictwem serwisu wymaga uzyskania uprzedniej, pisemnej zgody Sprzedawcy.

 3. Treść niniejszego regulaminu jest dostępna w zakładce Regulamin na stronie internetowej serwisu www.bafpol.pl